1- داروخانه دکتر آتنا صادقی                                                                                                                                     Qods.pharmacy 
 

2- داروخانه دکتر هدی نعمتی                         سایت         davaakade                                             www.davakadome.com


3-دارو خانه دکتر کریمی                               سایت   behroo165                                                 www.Behroo165.com          


4- داروخانه نوید                                        سایت      navid-nikoopay                                                 www.nikoopay.com         


5- داروخانه دکتر حسامی                           سایت        pharma-family                                       www.144.hesamipharmacy.ir    


6- داروخانه کیهان                                     سایت      keyhanpharmacy                                           www.keyhanpharma.com     


7- داروخانه دکتر مهمانی                                                                                                                                         drugstore.drmehmani8- داروخانه شبانه روزی رفاه                        سایت               refahdaro                                                     www.refahdaro.ir